Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Privacyverklaring

Ricoh Nederland B.V., Magistratenlaan 2, Postbus 93150, 5223 MD 's-Hertogenbosch, Nederland (“Ricoh”) is de ontwerper van www.ricoh.nl (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over Ricoh en over de producten en diensten die we aanbieden. Ricoh is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ricoh verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen hoe Ricoh omgaat met uw persoonsgegevens.

Privacy Statement Ricoh Websites

Waarvoor gebruikt Ricoh uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Ricoh, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.
  • Als u journalist bent en u toegang wenst te krijgen tot de Virtual Press Office (VPO), dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw aanvraag te onderzoeken en om u toegang te verstrekken tot dit afgeschermde deel van de Website.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Ricoh via de Website aanbiedt. Dit houdt tevens in dat uw gebruik van de Website en de afzonderlijke pagina’s en informatie waar u toegang tot wenst te krijgen worden gemonitord en gebruikt om u betere dienstverlening en informatie te verschaffen.

Welke gegevens gebruikt Ricoh?
Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Ricoh de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

Als u van plan bent te solliciteren bij Ricoh, gebruiken we uw contactinformatie en persoonlijke gegevens om na te gaan of u voldoet voor de betrekking. Deze gegevens worden rechtstreeks aan de human resourcesafdeling van Ricoh bezorgd.

Als u toegang wenst tot de Virtual Press Office, dan gebruiken we de gegevens die nodig zijn om een account voor u aan te maken. Deze gegevens worden tevens gebruikt om na te gaan of u een erkend journalist bent.

De inloggegevens worden opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van de Website te controleren en te evalueren. Deze inloggegevens worden geanonimiseerd opgeslagen, zodat het niet mogelijk is de persoon te traceren op wie ze van toepassing zijn.

Als u rechtstreeks via een e-mail contact wenst op te nemen met een verkoopafdeling of distributeur die over een koppeling op de Website beschikt, dan wordt de door u verstrekte informatie rechtstreeks naar die afdeling of distributeur gestuurd. Er wordt een kopie van deze aanvraag naar de webmaster van de Website gestuurd om zeker te zijn dat het juiste gevolg wordt gegeven aan uw aanvraag.

Zodra u toegang krijgt tot de Website, monitoren wij de delen van de Website die u bezoek en welke informatie door u wordt opgevraagd dan wel bekeken. Deze informatie wordt door ons opgeslagen, zodat wij u betere dienstverlening en informatie kunnen bieden op de gebieden waar u in bent geïnteresseerd.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Ricoh heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Ricoh. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële distributeur van Ricoh-merkproducten.

De gegevens die u ons meedeelt om u toegang te verstrekken tot de VPO, worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor controledoeleinden.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden verstrekt, tenzij Ricoh een derde heeft betrokken bij de sollicitatieprocedure.

De Website bevat links naar websites van derden die andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u klikt op een dergelijke link geldt dat deze derden verantwoordelijk zijn voor de nodige technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de data niet onrechtmatig wordt verwerkt, verloren gaat of vernietigd wordt. Het is derden niet toegestaan om de data anders te gebruiken dan voor ons en in lijn met onze instructies.

Verstrekt Ricoh uw persoonlijke gegevens aan derden?
Uw gegevens worden aan derden verstrekt indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Ricoh, voor marketingdoeleinden en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Gebruikt Ricoh uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?
Ricoh gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Ricoh verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Indien u om informatie over onze producten en diensten verzoekt, zal Ricoh u voorzien van de voor u relevante informatie. Indien wij u deze informatie sturen, heeft u tevens een mogelijkheid om afstand te nemen van uw verzoek.

Gebruikt Ricoh cookies op de Website?
De Website maakt gebruik van cookies. Ricoh gebruikt cookies om de kwaliteit van de Website te verbeteren, om uw ervaringen met de Website te verbeteren en om u beter van dienst te kunnen zijn. Met behulp van cookies kan Ricoh het gebruik van de Website bewaken en analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in het cookiebeleid.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
In de meeste gevallen slaat Ricoh de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door Ricoh of een bewerker die zich er jegens Ricoh toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In sommige gevallen (bijvoorbeeld data verzameld door cookies op de Website), wordt data overgedragen aan bewerkers buiten Nederland (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika). In alle gevallen worden adequate stappen genomen ter verzekering van een passend beschermingsniveau.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Ricoh?
Ricoh heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, alsmede verlies, beschadiging en/of vernietiging van de data.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?
U bent niet verplicht Ricoh de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Ricoh in sommige gevallen geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Ricoh u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Ricoh ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Ricoh verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Ricoh uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@ricoh.nl of op het volgende adres:

Ricoh Nederland B.V., Magistratenlaan 2, Postbus 93150, 5223 MD 's-Hertogenbosch, Nederland.

Ricoh verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende (Europese) wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Ricoh deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden geplaatst op de Website.